Zarade i kadrovska evidencija

više o modulu

Ovaj modul je namenjen za vođenje kompletne kadrovske evidencije i obračun plata radnika preduzeća, organizacija, budžetskih ustanova i drugih pravnih lica, kao i lica zaposlenih kod privatnih preduzetnika. Ovaj programski modul se sastoji iz dve ogranizaciono odvojene celine koje se u radu prepliću.

Kadrovska evidencija pokriva sve potrebe vezane za matičnu evidenciju zaposlenih, uključujući karton zaposlenih, podatke o članovima porodice, kretanju u službi i odsustvima, kao i modul za izradu rešenja i ugovora i njihovu evidenciju. Obračun plata je celina koja vrši automatski obračun plata zaposlenih na mesečnom nivou, uzimajući u obzir unetih radnih sati, dodataka na platu, akontacija plate, kredita, ostalih obustava kao i unetih cena rada i poreskih osnovica po mesecima.