OSNOVNA SREDSTVA

više o modulu

Ovaj modul omogućava praćenje nabavke, aktiviranja, prenosa, otuđenja i otpisa osnovih sredstava, obračun amortizacije, revalorizacije amortizacije i revalorizacije i popis osnovnih sredstava.

Bitne karakteristike modula Osnovna sredstva:

  • evidencija kretanja osnovnih sredstava,
  • pregled osnovnih sredstava,
  • automatsko prenošenje obračuna u glavnu knjigu,
  • pregled promene vrednosti osnovnih sredstava,
  • analitičke kartice OS,
  • prikaz viškova i manjkova u popisu itd.