GLAVNA KNJIGA

više o modulu

Ovaj modul je centralni modul finansijskog podsistema u koji se automatski knjiže svi podaci iz ostalih modula sistema, relevantni za praćenje finansijske pozicije preduzeća. Osnovna namena modula je automatizacija rada i upravljanje poslovima u finansijskom knjigovodstvu preduzeća. Mali broj naloga Glavne knjige mora da se unosi ručno. Najviše naloga nastaje automatski iz drugih modula sistema Dialog. Postupak zatvaranja finansijske godine je automatski. Delovi modula Glavna Knjiga su generator izveštaja sa unapred definisanim osnovnim izveštajima kao i mogućnošću prilagođavanja/dorade po zahtevu korisnika kao i grupa funkcija za kontrolu izvoda dinarskih i deviznih računa. Modul Glavna Knjiga je integrisan sa modulima analitika dobavljača, analitika kupaca, plate, blagajna, osnovna sredstva, radni nalozi, zalihe... 

Glavne karakteristike modula su:

  • obrada naloga za knjiženje,
  • knjiženje naloga,
  • prilikom knjiženja menja se status naloga tako da više ne može da se obriše - moguće je jedino storniranje naloga,
  • manipulacija sa izvodima,
  • OJ mogu da koriste poseban kontni plan ili zajednički,
  • na kraju fiskalne godine automatski se generiše nalog za prenos početnog stanja u novu godinu,  
  • u slučaju izmene kontnog plana postoji funkcija preknjižavanja sa konta na konto,
  • unapred definisani izveštaji sadrže: nalog glavne knjige, karticu konta (kartica, zaključena kartica i kartica bez organizacionih jedinica), karticu subanalitike (dinarsku i deviznu), karticu deviznog konta po valuti, bilans po organizacionim jedinicama, dnevnik glavne knjige, zaključni list, bruto bilans, stanje konta, stanje sredstava na dinarskim računima (zbirni i detaljni), stanje sredstava na deviznim računima (zbirni i detaljni), promet po dinarskim računima (zbirni i detaljni), promet po deviznim računima (zbirni i detaljni), kontni plan, poređenje plana i ostvarenog finansijskog rezultata.